Betalen per afvalzak of een enkel tarief

De kosten voor het inzamelen van afval vormen een belangrijk deel van de belasting die de gemeente Velsen heft bij de inwoners van Velsen. In de afgelopen jaren is gewerkt aan een hervorming van de afvalinzameling via het principe Van Afval Naar Grondstof (VANG).

De uitbreiding met meer ‘kliko’s’ aan huis en meer ondergrondse containers is daar een uitwerking van. De volgende stap is het verlagen van de hoeveelheid restafval. Onze inzamelaar HVC wil hiervoor graag het Recycletarief invoeren. Recycletarief is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing, waarbij inwoners zelf invloed hebben op de hoogte van het tarief. Ben je een goede afvalscheider en heb je weinig restafval? Dan betaal je ook minder.

De VVD Velsen is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaald’. Maar de VVD Velsen is ook voorstander van een lagere afvalstoffenheffing en een zo compact mogelijke overheid.
We staan er wat dat betreft niet zo florissant voor. Dus in onze afweging kijken we niet alleen naar het principe, maar ook naar wat dat betekent voor een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing en het uitbreiden van de ambtelijke organisatie.

De raadsessie over het Recycletarief heeft ons in die zin niet gerustgesteld. Ja, de hoeveelheid restafval zal bij invoering waarschijnlijk afnemen, maar dat lijkt niet te leiden tot een écht lage afvalstoffenheffing als je minder restafval over houdt. We willen niet OF-OF, maar EN-EN; EN naar het principe de vervuiler betaald EN een veel lagere afvalstoffenheffing voor de inwoners die minder afval produceren EN dat zonder toevoeging van meer ambtenaren voor handhaving en communicatie om de effecten van invoering van het Recycletarief, zoals dumping en zwerfafval in goede banen te leiden.

In mei is de volgende sessie over de kosten van invoering van het Recycletarief en zullen we kritisch kijken of we de inwoners wel voldoende beloond worden voor de extra inspanningen die nodig zijn bij invoering van het Recycletarief. We hebben er daarom voor gepleit voor een helder overzicht, waarbij ook zichtbaar is wat de optie ‘niets doen’ betekent voor de afvalstoffenheffing in de komende jaren. Want ook uit onderzoek van HVC blijkt dat inwoners aangeven dat zij beter afval zouden scheiden als daar een lagere afvalstoffenheffing tegenover staat.

Dan moet daar ook sprake van zijn en daar blijft de VVD Velsen zich uiteraard voor inzetten.