VRAAG EN ANTWOORD

Afgelopen donderdag heeft onze raadsfractie vragen gesteld over het beperken van overnachten in de strandhuisjes in IJmuiden aan Zee (IJmuiderstrand en Kleine Strand). Wij merken dat er veel onrust is ontstaan hierover. Ruimtelijke plannen zijn en blijven complexe materie. Om wat licht in de duisternis te scheppen hebben wij een Q&A gemaakt waarin wij zo duidelijk mogelijk proberen te schetsen wat er precies is gebeurd tussen 2013 en 2017. Zodat iedereen het snapt en het ook duidelijk wordt dat van kwade opzet geen sprake is.Wat is precies het probleem?

De gemeente heeft aangegeven aan de strandverenigingen van IJmuiden aan Zee dat het vanaf komend seizoen niet meer is toegestaan dat mensen het hele seizoen (van april tot oktober) overnachten in hun strandhuisje. Dat mag alleen nog maar van juni tot en met augustus. De gemeente wil dit ook gaan handhaven. Gek, want het was altijd mogelijk om het hele seizoen ‘gewoon’ in je strandhuisjes te verblijven. En mensen mogen nu bijvoorbeeld in de meivakantie ook niet in hun huisje overnachten.


Waarom mogen mensen niet meer het hele seizoen slapen in hun strandhuisje in IJmuiden aan Zee?

In 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zeezicht’ aangepast. Hierin staat hoe wij met de ruimte willen omgaan in een bepaald gebied. In het hele voortraject en tijdens de inspraak stond opgenomen dat mensen in hun strandhuisje mochten overnachten. Helemaal op het einde is dit pas gewijzigd, maar dit was in het bestemmingsplan niet terug te lezen.


Hoe kan dit dan gebeuren?

Een bestemmingsplan kan wijzigen door inspraak. Dit heten zienswijzen. Deze worden na de inspraak samengevoegd in een zogenaamde ‘nota van zienswijzen’ met een advies of deze worden overgenomen. Vaak komen deze van inwoners of belanghebbenden, maar soms worden er ook ambtelijke zienswijzen ingediend. Dit omdat wet- en regelgeving wijzigt of omdat er gerechtelijke uitspraken zijn die invloed hebben op het gebruik van de ruimte.

Bij het bestemmingsplan in 2013 is het laatste gebeurd. Tata Steel had bezwaar tegen het verruimen van de overnachtingsmogelijkheden van de strandhuisjes op het Noorderstrand (zie ook: http://www.strandhuisjes.nl/tata-steel-helemaal-geen-bezwaar-tegen-strandhuisjes/). Dit omdat door milieuregelgeving Tata Steel in de knel kon komen. Naar aanleiding hiervan is besloten om de bepaling waarin overnachten in strandhuisjes werd gelegaliseerd te beperken tot de periode juni tot en met augustus. Dit werd als volgt onderbouwd in de nota van zienswijzen:

“Vanwege de verantwoording voor fijnstof en aansluiting bij het regime van Beverwijk waar de strandhuisjes Noorderstrand één geheel mee vormen, met betrekking tot strandhuisjes het overnachten mogelijk maken in de maanden juni, juli en augustus.”

Deze beoogde wijziging heeft in onze ogen alleen betrekking op de strandhuisjes op het Noorderstrand. De huisjes op het Kleine Strand en IJmuiderstrand vormen immers geen logisch geheel met Beverwijk en liggen ook niet pal aan het terrein van Tata Steel.


Dan is er toch geen enkel probleem voor de strandhuisjes in IJmuiden aan Zee?

Op het eerste gezicht niet. Uit de tekst blijkt in onze ogen klip en klaar dat het alleen maar gaat om de huisjes op het Noorderstrand. Maar hier is het ook misgegaan. Want even verder staan de uiteindelijke (technische) wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen:

“11.4.1 onder a vervangen door “het overnachten in strandhuisjes is uitsluitend gedurende de zomermaanden (juni, juli en augustus) toegestaan;”

Op het eerste gezicht is deze wijziging in lijn met de zienswijze voor het Noorderstrand. Probleem is alleen dat het plangebied Zeezicht voor de gehele kustlijn geldt. Dus ook voor IJmuiden aan Zee. In deze verwerking ligt de kern van het probleem.


Maar heeft niemand dit gezien of opgemerkt? 

Dit antwoord is kort: nee. Niemand heeft gezien dat de manier waarop de zienswijze voor het Noorderstrand is verwerkt direct invloed had op het gebruik van de strandhuisjes in IJmuiden aan Zee. Anders hadden de strandverenigingen en raadsfracties hier zeker een punt van gemaakt. Of had de lokale pers het opgepikt. Kortom, voor niemand was duidelijk wat de gevolgen zouden zijn van de wijziging die in de nota van zienswijzen werd beschreven.

De raad heeft het bestemmingsplan aangenomen waarin slapen in strandhuisjes nog werd toegestaan, inclusief de nota van zienswijzen waarin tekstueel staat dat het voor het Noorderstrand alleen in het hoogseizoen mag, maar in de juridische uitwerking geldt dit voor het hele gebied.


Maar dit is al in 2013. Het bestemmingsplan is toch pas écht in 2015 vastgesteld, met de aangepaste regel over strandhuisjes?

In 2015 is het bestemmingsplan inderdaad pas definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Inclusief het verbod op overnachten buiten de maanden juni, juli en augustus om voor het gehele strand, dus ook in IJmuiden.

Toen is het echter niet meer inhoudelijk behandeld. Het was een zogeheten hamerstuk voor de gemeenteraad waarin naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State er alleen een wijziging zou zijn op het gebied ten noorden van de Noordpier, aangezien het Hoogheemraadschap bezwaar had gemaakt. Een technische wijziging, waar geen politieke lading in zat, maar die wel door de raad moest worden vastgesteld.

Bij de voorbereiding van dergelijke besluiten beperken we ons vaak tot hetgeen als wijziging staat aangegeven. Bestemmingsplannen zijn vaak documenten van honderden pagina’s met heel veel bepalingen. Het bestemmingsplan Zeezicht alleen al is in totaal zo’n kleine 200 pagina’s dik. Omdat deze wijziging al in 2013 (in onze ogen verkeerd) was doorgevoerd en nergens vermeld stond heeft niemand gekeken naar de bepalingen over strandhuisjes.

Na het raadsbesluit was het bestemmingsplan definitief. Hierna had het Hoogheemraadschap geen bezwaren meer namelijk. Het bestemmingsplan werd, zo als het heet, onherroepelijk.


Maar waarom komt dit nu pas aan het licht?

Omdat begin 2017 de gemeente in gesprek is gegaan met de strandverenigingen. De gemeente gaf toen aan het bestemmingsplan te willen gaan handhaven. Dat is nu eenmaal de taak van de gemeente. Op dat moment werden de gevolgen van de verwerking van de zienswijze voor de strandhuisjes in IJmuiden aan Zee pas duidelijk.

Voor de VVD-fractie was dit reden om gelijk vragen te stellen aan het college. De VVD vindt dat de eigenaren en gebruikers van strandhuisjes in IJmuiden aan Zee niet de dupe worden van wat in onze ogen een juridisch verkeerde uitwerking van een zienswijze is. De gebruikers hadden recht moeten hebben op inspraak en de gemeenteraad had zich over deze wijziging expliciet uit moeten spreken.


En hoe nu verder?

In onze vragen bieden wij het college de gelegenheid om dit te herstellen. Volgens de VVD is overduidelijk sprake van een fout die door geen van de partijen, van binnen of buiten het stadhuis, is onderzien en die strijdig is met de plannen en ambities die wij hebben met ons strand. Het is voor ons overduidelijk dat dit nooit de bedoeling kan zijn geweest. Ook vragen wij het college om totdat het bestemmingsplan hierop is aangepast (hetgeen een aantal jaren in beslag kan nemen) handhaving op te schorten. Overnachten in een strandhuisje in IJmuiden aan Zee wordt dan eigenlijk gedoogd totdat het weer mag.


En als het college dit niet doet?

Mocht dat niet zo zijn, dan is de raad aan zet. De gemeenteraad is tenslotte het hoogste orgaan van onze gemeente. Wij rekenen er overigens op dat het via deze weg opgelost wordt en dat iedereen met een gerust hart het nieuwe strandseizoen kan ingaan komend jaar. 


Mis je een vraag? Mail die dan aan Jeroen Verwoort (jeroenverwoort@gmail.com). Wij zullen deze dan beantwoorden en de Q&A aanvullen.

Gewoon doen.